خدمات حقوقی ارث و وصیت :

- اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ...
- اخذ گواهی انحصار وراثت از تمامی دادگاهها و هیئات های حل اختلاف در تهران و تمامی شهرستانها
- اخذ گواهی مالیات بر ارث
- فروش سهم الارث
- ارسال وجوه متعلقه از بابت فروش سهم الارث
- اعتراض به گواهی حصر وراثت
- اصلاح گواهی حصر وراثت
- مهر و موم ترکه ی متوفی
- تحریر ترکه ی متوفی
- تقسیم ترکه
- مطالبه ی سهم الارث
- استیفاء دین از ترکه
- قبول ترکه
- رد ترکه
- وصیت
- عزل وصی
- نصب قیم
- عزل قیم

مقالات مرتبط :

1- ارث

2- وصیت

3- حصر وراثت

          Tel: +989121023022