خدمات حقوقی وکالتنامه :

ارائه خدمات زیر در مورد انشاء، تحریر و تنظیم وکالتنامه میباشد:
- انشاء، تحریر و تنظیم وکالتنامه
- دریافت بارکد از وب سایت وزارت امور خارجه
- تائید وکالتنامه های اداری و حقوقی

با توجه به تغییرات دائمی قوانین وزارت امور خارجه در روشهای تایید وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور، برای اطلاع از نحوه و امکان تایید وکالتنامه ها که در بعضی موارد مانند وکالت فروش بدون حضور درسفارتخانه و یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نمی باشد.

مقالات مرتبط :

1- وکیل دادگاه

2- انواع وکالت

          Tel: +989121023022