خرید و فروش

درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آن ها قراردادها مبهم و بلا اعتبار است:

الف - نام و هویت متعاملین: در هر قراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس صحیح و تلفن دو طرف قرارداد اعم از خریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر یا موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و... می بایستی به طور دقیق مشخص و قید گردد.
ب - مورد معامله: در تمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا در کلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی شامل شماره های اصلی، فرعی و قطعه؛ آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده به نحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند.
ج - مدت مورد معامله: در کلیه قراردادها مدت انجام معامله حتما می بایستی روشن و واضح قید شود. تا درصورتی که مدت قرارداد به اتمام برسد و طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، بر اساس دیگر بندها عمل گردد، یا تصمیمات دیگری مطابق توافقات متعاملین انجام پذیرد.
د - قیمت مورد معامله: از ارکان مهم هر قرارداد قیمت مورد معامله می باشد، به طوری که در صورت عدم درج قیمت مورد معامله در هر قراردادی بالاخص مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد خرید و فروش هر نوع کالایی، آن سند از یکی از مهم ترین اصول لازمه برخوردار نمی باشد.

از موارد دیگری که در زمان عقد هر قرارداد یا بیع و یا تنظیم اسناد اجاره و... می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد، حصول اطمینان از موارد ذیل می باشد:

- مورد معامله مستحق للغیر نباشد: بدان معنا که آن چه به معـرض معامله قرارداده شده بدون معارض باشد و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، مالکیتی از هیچ نوع در آن نداشته باشند. مانند آن که در پاره ای موارد سند مالکیت در دست اشخاص می باشد ولی در نهادهای دیگری مانند اداره اوقاف سوابقی از وقف موضوع مورد نظر موجود می باشد، یا در مواردی که در سند مالکیت قید گردیده "تمامی ششدانگ عرصه ملک به مساحت ..." می بایستی اطمینان حاصل نمود برای اعیانی همان ملک مالکیت جداگانه ای وجود نداشته باشد و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره متصرف دیگری غیر از فروشنده، یا موجر مورد را در تصرف نداشته باشد. همینطور دقت شود مورد معامله در توثیق هیچ نهادی اعم از بانک ها، قوه قضاییه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد.
- هویت مورد معامله دقیقا شناسایی گردد: بدان معنا که اگر مورد معامله و اسناد ذیربط به رویت متعامل رسید دقت شود آن چه دیده شده همان است که در پایان معامله در ید متعامل قرار خواهد گرفت. (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق گردد، پلاک ثبتی مندرج در سند متعلق به همان ملک رویت شده است یا خیر.)
- وضعیت و توان مالک برای انجام معامله را به دقت بررسی نمایید: منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، عدم زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک جهت تصمیم گیری می باشد. در اکثر معاملاتی که یک مالک به همراه تعداد کثیری از اقوام و دوستان خود در جلسات اولیه شرکت می نماید و افراد غیرمسوول در امــور ذیربط مداخله می نمایند، پایان خوشی برای آن متصور نمی باشد. منظوراز تـوان مالک، امکان انجام معامله توسط وی می باشد، توصیه می گردد، عـدم ممنوعـیت معاملاتی مالک توسط ارگان های دولتی احراز گردد سپس اقدامات بعدی صورت پذیرد.

          Tel: +989121023022