خدمات اخذ شناسنامه :

• اخذ شناسنامه فرزندان زیر 18 سال با پدر ایرانی
• اخذ شناسنامه همسران خارجی شوهران ایرانی
• اخذ شناسنامه فرزندان بالای 18 سال با پدر ایرانی
• اخذ شناسنامه مفقودی افراد متولد خارج از کشور
• اخذ شناسنامه مفقودی از شهرستانها
• اخذ شناسنامه مفقود شده افراد ایرانی متولد در تهران
• اخذ شناسنامه افراد دارای پدر ایرانی متولد خارج از کشور

          Tel: +989121023022