خدمات اخذ گذرنامه شامل :

• اخذ گذرنامه اول برای نوزادان با پدر ایرانی
• اخذ گذرنامه اول برای همسر خارجی مرد ایرانی
• اخذ گذرنامه اول برای ایرانیان که هرگز به ایران مسافرت ننموده اند
• تعویض گذرنامه منقضی ایرانیان دارای شناسنامه معتبر
• تفکیک (جدا کردن) گذرنامه فرزندان از والدین
• اخذ گذرنامه مفقود شده
• اخذ گذرنامه با مهر خروجی مشمولین سربازی

افرادی که تا به حال به ایران مسافرت ننموده اند و دارای پدر ایرانی میباشند، قبل از اقدام جهت اخذ گذرنامه اول ،ابتدا" باید نسبت به اخذ شناسنامه ایرانی خود اقدام بنمایند.

          Tel: +989121023022